1) शाखा कार्यालय बिरेन्द्रनगर

2) शाखा कार्यालय छिञ्चु