1) शाखा कार्यालय टंकिसिनवारी

2) शाखा कार्यालय सुन्दर्हरैचा

3) शाखा कार्यालय इनरुवा

4) शाखा कार्यालय नेताचोक

5) शाखा कार्यालय मंगलबारे

6) शाखा कार्यालय गाईघाट

7) शाखा कार्यालय शिवगंज

8) शाखा कार्यालय राजगड

9) शाखा कार्यालय सोमबारे