1) शाखा कार्यालय बेलवा

2) शाखा कार्यालय मनहर्वा

3) शाखा कार्यालय सखुअवा धमौरा

4) शाखा कार्यालय लक्ष्मीनिया

5) शाखा कार्यालय गादी

6) शाखा कार्यालय चन्द्रपुर

7) शाखा कार्यालय रामपुर्वा

8) शाखा कार्यालय कलैया

9) शाखा कार्यालय सिमरा

10) शाखा कार्यालय बहुअरी

11) शाखा कार्यालय लिपनीमाल

12) शाखा कार्यालय अमृतगंज

13) शाखा कार्यालय गंजभवानीपुर

14) शाखा कार्यालय सेडवा

15) शाखा कार्यालय पोखरिया

16) शाखा कार्यालय बहुवारावाभाटा

17) शाखा कार्यालय लक्ष्मीनिया धनुषा

18) शाखा कार्यालय भ्रमरपुरा

19) शाखा कार्यालय गौसाला

20) शाखा कार्यालय बरथहवा

21) शाखा कार्यालय जलेश्वोर

22) शाखा कार्यालय लाहान

23) शाखा कार्यालय फुलगामा

24) शाखा कार्यालय बटेश्वोर

25) शाखा कार्यालय रामगोपालपुर

26) शाखा कार्यालय कठौना

27) जनकपुरधाम शाखा

28) शाखा कार्यालय धनौजी

29) शाखा कार्यालय एकडारा

30) शाखा कार्यालय हरिवन

31) शाखा कार्यालय गोडैता

32) शाखा कार्यालय पुष्पवलपुर

33) शाखा कार्यालय सबैला

34) शाखा कार्यालय लगमा

35) शाखा कार्यला भलुवई