English
नेपाली
EnglishNepali
महिनाहरु दर
आ.व. २०७९/०८० को औसत
१५.०८%
माघ २०७९ देखि चैत्र २०७९ सम्मको औसत आधार दर १५.१४%
आषाढ २०८० १५.०४%
ज्येष्ठ २०८० १५.५३%
वैशाख २०८० १४.८५%
माघ २०७९ देखि चैत्र २०७९ सम्मको औसत आधार दर १५.६९%
चैत्र २०७९ १५.१९%
फाल्गुन २०७९ १६.१८%
माघ २०७९ १५.७०%
कार्तिक २०७९ देखि पौष २०७९ सम्मको औसत आधार दर १४.६५ %
पौष २०७९ १५.६६%
मङ्सिर २०७९ १४.०५%
कार्तिक २०७९ १४.२५%