1) Branch Office Narayani

2) Branch Office Baisjagar

3) Branch Office BeniManipur

4) Branch Office Khoplang

5) Branch Office Kawasoti

6) Branch Office Rajahar

7) Branch Office Beshisahar

8) Branch Office Damauli

9) Branch Office Tribeni